Anahtar kelimenizi girin

iso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi

GÖRÜNÜM

Tek bir sonuç gösteriliyor

Yeni
1

ISO 27001 Bilgi Güvenliği

8-16 saat Pınar Temel Uzmanlık

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­riyle, iş ortaklarıyla ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­venli or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir.