Anahtar kelimenizi girin

Hizmetlerimiz

GÖRÜNÜM

64 sonuçtan 25-36 arası gösteriliyor

Yeni
1

ISO 27001 Bilgi Güvenliği

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Gü­nü­müz­de, sa­de­ce çalışan­la­rıy­la de­ğil, müşteri­le­riyle, iş ortaklarıyla ve his­se­dar­la­rıy­la bir­lik­te ta­nım­la­nan ku­rum­lar­da, bil­gi­nin giz­li­li­ği, bü­tün­lü­ğü ve ula­şı­la­bi­lir­li­ği­ne iliş­kin gü­venli or­ta­mı­nın ya­ra­tıl­ma­sı, stra­te­jik bir önem ta­şı­mak­ta­dır. Bil­gi gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, tek­no­lo­jik çö­züm­ler­le bir­lik­te sağ­lam bir gü­ven­lik yö­ne­tim sis­te­mi­nin ku­rul­ma­sı ile müm­kün ola­bil­mek­te­dir.

Yeni
1

Patent Faydalı Model

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen, ekonomik değeri olan belgedir.  Bu belgeler, buluş yapan kişiye, buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli bir süre için “kişiye özel hak”  tanınarak buluşunun korunmasını sağlar.

Yeni
yerli malı belgesi
1

Yerli Malı Belgesi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.

Yeni
çevre bakanlığı bildirimleri
1

Çevre Bakanlığı Bildirimleri

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Çevre mevzuatı gereği sanayi kuruluşları her yıl ve daha uzun periyotlar ile yapılan çevre kapsamında bildirimler yapmak ile yükümlüdürler. Bu bildirimler çeşitli alanlarda olup bu bildirimlerin yapılması zorunludur, bu bildirimler; Ülkenin sanayi kuruluşlarından çıkan atık miktarı ve çeşidine göre Çevre Bakanlığı Ulusal Atık ve Çevre yönetimi stratejisini geliştirmektedir.

Yeni
ÇED Raporu
1

Çevresel Etki Değerlendirmesi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Çevresel Etki Değerlendirilmesi, firmaların Çevre Kanunun ve Çevresel Etki Değerlendirilmesi yönetmelik gereği almak ile yükümlü oldukları belgedir. ÇED için firmaların ilk aşamada ÇED’e tabi veya tabi değil kapsamlarını tanımlamaları gerekmektedir. ÇED’e tabi firmalar ÇED kapsamında yapmaları gerekenleri yapmak ile yükümlüdürler.

Yeni
atık yönetimi
1

Atık Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Atıklar firmaların sahalarından çıksalar dahi sorumlulukları sürmektedir ki bu kapsamda firmalardan gerekli mali sigortaların yaptırılmaları bakanlık tarafından zorunlu tutulmaktadır. Atık yönetimi için ayrıca firmalar 3 yıllık ayık yönetim planlarını çevre il müdürlüklerine onaylatmalıdırlar.

Yeni
çevre boyutları
1

Çevre Etki Boyut Analizi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Çevresel Boyut değerlendirme yönetim sistemleri kapsamında da istenen firmanın süreçlerindeki çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesidir. Çevre boyut analizi şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken kullandıkları süreçlerde ve süreç adımlarının her birinde çevresel açısından değerlendirme yapılmasıdır.

Yeni
enerji yönetimi
1

Enerji Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

Enerji yönetimi, firmaların enerji alım aşamaları da dahil olmak ile beraber enerji tüketim analizlerinin yapılmasıdır. Enerji yönetimi firmalardaki enerji yönetim felsefesinin geliştirilmesidir. Enerji yönetimi, günümüzde artan rekabet koşulları ve fiyat baskısı nedeni ile önem kazanmaya başlamıştır.

Yeni
reach rosh
1

Reach RoHS Yönetimi

8-16 saat Derin Temel Uzmanlık

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), tehlikeli kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtı anlamına gelmektedir. REACH Avrupa birliğinin bir direktifi olarak 2006 da hazırlanmış olup 2007 yılında ise yürürlüğe girmiştir.